อัปเดตล่าสุด: 27 ธันวาคม 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ใช้บริการ (Privacy Notice)

บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน บริษัทจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจะดำเนินการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ผู้สมัครเปิดใช้บัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ที่บริษัทให้แก่ท่าน ซึ่งได้แก่ การให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการจองและใช้บริการด้านความสวยความงาม (“บริการ”) เพื่อประโยชน์ในการให้บริการโดยบริษัทให้แก่ผู้ใช้บริการ

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดโดยบริษัท เพื่อการให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://www.gowabi.com, แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ GoWabi App และ GoWabi Partner App ( เว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งหมดเรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์มการให้บริการ” ) หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทหรือบุคคลภายนอกอื่นแม้จะเป็นการให้บริการต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจากแพลตฟอร์มการให้บริการ หรือบริการของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยร้านค้าพันธมิตรที่ลงทะเบียนเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท ( “ร้านค้าพันธมิตร”) ) ก็ตาม เนื่องด้วยบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และบริษัทแนะนำให้ผู้ใช้บริการศึกษานโยบายการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

การยอมรับและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว หากผู้ใช้บริการเริ่มเข้าถึงแพลตฟอร์มการให้บริการ สมัครสมาชิก ติดต่อ และ/หรือใช้บริการของบริษัท บริษัทถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทแล้ว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการประกาศใช้เป็นการทั่วไป โดยการเปลี่ยนแปลงใดจะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่นโยบายที่แก้ไขดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

 1. วิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
  บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยหลายวิธีการ ดังนี้
  1. บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่เข้าชมแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท
  2. บริษัทอาจได้รับ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (ก) การติดต่อสอบถามข้อมูลมายังบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ (ข) การลงทะเบียนโดยการสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการ (ค) การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ
  3. บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจาก (1) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ผู้ใช้บริการดำเนินการเชื่อมโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ดังกล่าวมายังแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมาให้แก่บริษัท (2) ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยว ข้องในการให้บริการโดยบริษัท ให้แก่ท่านผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน หรือร้านค้าพันธมิตรของบริษัท เป็นต้น (3) บุคคลอื่นที่แนะนำให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการของบริษัท หรือ (4) จากบุคคลอื่นที่ผู้ใช้บริการอาจให้ความยินยอมแก่บุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นมาให้แก่บริษัท ซึ่งในกรณีได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกอื่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
  บริษัทจะเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อดำเนินธุรกิจในทางที่ผู้ใช้บริการสามารถคาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อการนั้น ทั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ รูปภาพโปรไฟล์ และวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน และเมื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูล username password
  ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Social Media Account (เช่น LINE ID, Facebook Account / Google Account / Apple ID) ของผู้ใช้บริการ รวมถึง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ Delivery ประเภทต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งบริการ
  ข้อมูลด้านเทคนิค ได้แก่ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการ ประเภทและรุ่นของโปรแกรมที่ใช้เข้าสู่แพลตฟอร์มการให้บริการ การตั้งค่าเขตเวลา และที่ตั้ง ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมาย เลขประจำเครื่อง ตัวเลขเฉพาะในอุปกรณ์และข้อมูล คุกกี้ (หากมี) และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ในการเข้าถึงบริการของบริษัท รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้บริการและระบบของบริษัท จะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ เพื่อใช้ระบุอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้บริการและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ
  ข้อมูลการชำระราคา ได้แก่ รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต และรายละเอียดหลักฐานการชำระเงินค่าบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัทโดยตรง หรือการชำระค่าบริการกับร้านค้าพันธมิตรโดยตรง (Pay At Salon)
  ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการ ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการชำระเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ รายละเอียดประวัติคำสั่งซื้อและประวัติการซื้อ ประวัติการได้รับและใช้เครดิตเงินคืน (Cashback) ความสนใจของท่าน ความชอบ การตอบรับและผลสำรวจ การสำรวจความพึงพอใจ การใช้รหัสส่วนลดและโปรโมชั่นที่ผู้ใช้บริการใช้ผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท
  ข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้บริการ การค้นหาหรือใช้งานของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มการให้บริการ การเข้าชมบริการหรือการชมเนื้อหาบริการ การใช้บริการของบริษัท สินค้าในรถเข็น รายการบริการที่สนใจ บันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ และอื่น ๆ
  ข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ได้แก่ บันทึกข้อมูลการสนทนา และข้อมูลในการสื่อสาร ผ่านหลากหลายช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้บริการของบริษัท เช่น โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และช่องทาง Social Media อื่น
  ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง (1) ข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการอาจให้แก่ บริษัทเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น (ซึ่งอาจรวมถึงรูปถ่ายของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจ กรรม) และ (2) ข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการอาจให้แก่บริษัท ในแบบฟอร์มการใช้บริการที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการ และการให้ข้อมูลการรีวิวความพึงพอใจในการใช้บริการของร้านค้าพันธมิตรต่าง ๆ
 3. วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับผลกระทบเกินสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิตามสัญญาที่บริษัทอาจมีกับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจุดประสงค์ ดังนี้
   1. การตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมในการสมัครบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
   2. การดำเนินการให้บริการตามคำสั่งซื้อหรือจองบริการของผู้ใช้บริการ ที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบยืนยันการทำคำสั่งจอง การยืนยันการเข้าใช้บริการกับร้านค้าพันธมิตร การตรวจสอบการชำระค่าบริการ และการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ ก่อน ระหว่าง และหลังจากการใช้บริการ
   3. การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และการจัดทำแสดงผลการให้คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผ่านทางแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัทเพื่อให้ผู้ใช้บริการอื่นศึกษาก่อนตัดสินใจใช้บริการร้านค้าพันธมิตรดังกล่าว
   4. เพื่อตอบปัญหา ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง ในการใช้บริการที่ได้ซื้อหรือจองผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท รวมถึงการติดต่อประสานงานตรวจสอบ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครดิตเงินคืน หรือการให้บริการเสริมอื่นแก่ผู้ใช้บริการ
   5. เพื่อการตรวจสอบยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่บริษัทอาจกำหนดและผู้ใช้บริการอาจให้ความสนใจเข้าร่วม

   สำหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอยู่ โดยเฉพาะตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังมีบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการใช้แพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัทอยู่

  2. เพื่อการปฺฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ในฐานะหน่วยงานภาษี ภายใต้กฎหมายการจัดทำเอกสารบัญชีและภาษี ได้แก่ การให้บริการและการจัดการเรื่องบริการการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT refund) การออกใบกำกับภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเต็ม

   สำหรับการประมวลผลข้อมูล ด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

  3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
   1. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานของบริษัทให้แก่ผู้ใช้บริการ การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็น และอาจเก็บข้อมูลในลักษณะของสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการต่อเนื่อง
   2. การวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อการปรับปรุงออกแบบบริการ หรือรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน และผู้ใช้บริการในภาพรวมของบริษัท การระบุแนวโน้มการใช้งาน การกำหนดประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท และการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อการวางแผนการตลาด โดยเฉพาะการทำการตลาดประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลอื่นที่อาจมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ใช้บริการ (Lookalike) ได้มากขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึง การทำการตลาดโดยตรงไปยังผู้ใช้บริการ
   3. การปกป้องและต่อสู้สิทธิการเรียกร้องใดที่บริษัทอาจมีกับผู้ใช้บริการ
   4. การประมวลผลและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อการทำธุรกรรมขององค์กร ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน

   สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสร้าง และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือการปรับปรุงการให้บริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเท่าที่บริษัทอาจมีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ ในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร และสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตลอดอายุความที่เกี่ยว ข้อง

  4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ความยินยอม บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
   1. การใช้ Cookies (ยกเว้น Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของ Platform และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย) ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องใช้คุกกี้ประเภทอื่น ๆ ซึ่งต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ดังนี้
    • Functionality Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์มการให้บริการ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา font และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
    • Performance Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของแพลตฟอร์มการให้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจดำเนินการโดยบริษัทภายนอกที่จะทำหน้าที่ให้บริการประเมินวิเคราะห์การทำงานของบริษัท และ
    • Advertising Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเคยเยี่ยมชม รวมถึง ลักษณะการใช้แพลตฟอร์มการให้บริการของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจดำเนินการโดยบริษัทภายนอกที่จะทำหน้าที่ให้บริการให้แก่บริษัท
    • Flash Cookies ซึ่งเป็น Cookies เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุณหรือกิจกรรมของคุณบนบริการของเรา แฟลชคุกกี้ไม่ได้รับการจัดการโดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์เดียวกันกับที่ใช้สำหรับคุกกี้ของเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบแฟลชคุกกี้ โปรดอ่าน "ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการปิดใช้งานหรือลบวัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่องได้ที่ไหน" ได้ที่ ที่นี่
    • Web Beacons บางส่วนของบริการและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (เรียกอีกอย่างว่า clear gif, pixel tags และ gif พิกเซลเดียว) ที่อนุญาตให้บริษัทนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเหล่านั้น หรือเปิดอีเมลและสำหรับสถิติเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การบันทึกความนิยมของบางส่วนและการตรวจสอบความถูกต้องของระบบและความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์)
     คุกกี้สามารถเป็นคุกกี้ “ถาวร” หรือ “เซสชัน” คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ในขณะที่คุกกี้ Session จะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เราใช้ทั้งเซสชันและคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง:
     • Necessary / Essential Cookies

      ชนิด: คุกกี้เซสชัน

      บริหารงานโดย: เรา

      วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความจําเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ พวกเขาช่วยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้ฉ้อโกง หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้

     • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

      ชนิด: คุกกี้ถาวร

      บริหารงานโดย: เรา

      วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

     • Functionality Cookies

      ชนิด: คุกกี้ถาวร

      บริหารงานโดย: เรา

      วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจําตัวเลือกที่คุณทําเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจํารายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือการมอบประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงการที่คุณต้องป้อนค่ากําหนดของคุณทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

   2. การใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์ หรือทำการตลาดโดยตรงการตลาดและการติดต่อสื่อสาร บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับบริการจากบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้แก่บริษัท อาทิเช่น อีเมล, โทรศัพท์, SMS หรือรูปแบบอื่นที่เทียบเท่าของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น การแจ้งเตือน In-App Notification

   ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

 4. การส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

  บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดของผู้ใช้บริการ โดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้บริการ หรือนอกเหนือไปจากกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้ทำได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทอาจจะมีการแบ่งปัน ส่งต่อ โอน และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก ดังนี้

  1. เปิดเผยให้แก่ร้านค้าพันธมิตร ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ร้านค้าพันธมิตรดังกล่าว เพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ใช้บริการจองใช้ผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการ โดยจะมีการเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลจำกัดเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการเท่านั้น
  2. เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึง (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในการให้ บริการ หรือการปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิที่บริษัทอาจมีต่อผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสารสื่อโฆษณาและการตลาด (ii) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการที่ปรึกษาต่าง ๆ แก่บริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมาย ที่ให้บริการการปกป้องต่อสู้สิทธิแก่บริษัท หรือให้แก่บุคคลผู้เรียกร้องสิทธิดังกล่าว ในกรณีเพื่อความจำเป็นในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิใด ๆ ของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทรับประกันจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการให้แก่บุคคลดังกล่าว เฉพาะตามขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการรับประกันความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่มีการเปิดเผยและส่งต่อดังกล่าว ภายใต้กรอบข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้รับการจัดทำขึ้น
  3. ผู้ใช้บริการรายอื่น เมื่อผู้ใช้บริการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับบริการ หรือมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบในพื้นที่ส่วนกลางของแพลตฟอร์มการให้บริการกับผู้ใช้บริการรายอื่น
  4. หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราช การ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยส่งต่อข้อมูลเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
  5. บุคคลอื่นที่ผู้ใช้บริการอาจให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่บุคคลดังกล่าว

 5. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการ ด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิ ภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจพบหรือได้รับเรื่องร้องเรียนถึงการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะรีบดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงต้องรายงานให้กับหน่วย งานกำกับที่เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบตามที่กฎหมายระบุไว้


 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทเคารพและรับทราบว่า ผู้ใช้บริการอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
  (1) สิทธิขอถอนความยินยอม
  (2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  (3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
  (4) สิทธิขอคัดค้าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป เฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
  (5) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทหรือกรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากบริษัทต่อไป
  (6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้บริษัทระงับการใช้แทน
  (7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

  บริษัทไม่ได้มีจุดประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากผู้ปกครองทราบว่า บุตรหลานได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันทีเพื่อการยินยอมการใช้งานและเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ทั้งนี้ หากบริษัททราบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (ถ้าจำเป็น) บริษัทจะนําข้อมูลของผู้ใช้บริการดังกล่าวออกจากระบบของบริษัททันที

 8. ช่องทางการติดต่อ

  หากผู้ใช้บริการต้องการใช้สิทธิใดที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น มีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของบริษัท มีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดกรอก แบบการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อผู้ให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

  บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด

  อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 12, 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

  อีเมล [email protected]

  โทรศัพท์ 02-821-5950 ณ เวลาทำการระหว่าง 9:00 น. – 20:00 น. ของทุกวัน

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (2019) GoWabi ยังคงดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิม ดูเพิ่ม
cartcheck ใส่ตะกร้าแล้ว!