在GoWabi网上预订 - Virgo Clinic

Virgo Clinic

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

1215 Phahonyothin Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

2 2
2 2
3 3
4 4
5 5
1 1
4 4
3 3
5 5
6 6

ทำแล้วรู้สึกหน้าใสขึ้นมากเลยค่ะ รอยดำจางลงด้วย

- Aom

+23

คุณหมอให้คำแนะนำดีค่ะ พนง.ต้อนรับดี

- Wasitthee

+22

ที่นี่บริการดีและ คุณหมอแนะนำดีมากค่ะ คลินิกอย

- Nooknik

+20

Beauty clinic offering you face shaping, vitamin dripping, laser treatment, and acne treatment services.

Terms & Conditions:

• This voucher can be used within 2 month after purchase. 

• All purchases and treatments cannot be amended.

• These vouchers cannot be used with other promotions.

• Show your voucher from email or GoWabi app for verification

• Appointment has to be booked in advance. The shop contact details will be available in your “GoWabi’s Booking Confirmation email or My Booking page”

Beauty Flash Sale


Facial

HCC 639 solves face and neck problems, 3 steps in 1 care, corrects and preventive facial and neck areas with some wrinkles, but not sagging that requires surgery. Especially the lack of staple food of the skin or vitamins to be sufficiently nourished, resulting in wrinkled neck skin, dryness and not as bright as it should be. Therefore, HCC 639 contains 9 main foods of the skin including 63 types of amino acid. Solve problems clearly from the first use. HCC639 Multi Growth Factor contains 63 kinds of vitamins and 9 growth factors that help .. 1. Blemishes, dark spots 2. Acne, redness and dark spots from acne 3. Brightening skin 4. Reduce wrinkles to look shallower 5. Inject under the eyes, reduce dark circles, dark circles under the eyes 6. Stimulate neck formation Collagen under the skin. 7. Soft, smooth skin, tightening pores, stick makeup 8. Sunburn, dryness from sun exposure for a long time. For example, after returning to the beach. 9. Add moisture to the skin. 10. Strengthen the immune system to strengthen the skin.

Miami skin cell renewal system It is a technique performed by a medical professional. In the exfoliation of skin cells that are gentle at the upper level By using exfoliants that help adjust the skin condition To reveal youthful skin Clear skin Smooth, without blemishes, eliminates acne problems, oily face, large pores, blemishes, freckles, dark spots and wrinkles.

AHA + Mask 5 Steps

1. Cleanse your face

2. Apply AHA gel : Process include acid products, so AHA does not cause acne and can be applied on sensitive skin. Suitable for brightening face and reducing wrinkles.

3. Aloe vera facial mask to hydrate the skin

4. Cleanse and massage the face

5. Apply face cream and sunscreen

P.RP Platelet Stem Cell Treatment is the latest in medical technology that relies on the extraction of "Platelet-rich Plasma" platelet stem cells from the blood itself. Which is an essential unit of cellular repair (Research has confirmed that P.RP secretes insu.lin-like Growth Factor as the main mechanism) and is injected back directly into the hair follicle to stimulate the Dermal Papilla to divide and enlarge. Causing the damaged hair roots to regenerate and grow larger It can be effective for both those who start to the severe symptoms When stimulating hair continuously for at least 3-6 months

It is the centrifuge of one's own blood to separate the components of the blood apart. The blood is separated from the blood platelets. Spin in the right frequency, it will get red blood cells, white blood cells and platelets. Separated into layers The layer with a lot of platelets is called P.RP P.latelet Rich P.lasma. that we will use Because the platelet contains a substance called growth factor, the treatment process is When platelets are injected into the treatment area, Growth Factor in P.RP platelets will stimulate fibroblast cells to grow faster. Resulting in increased collagen production, helping to repair damaged cells Correct the problem of wrinkled skin Reduce cloudiness The face looks more bright. The skin is smoother, taut and soft.

Fillers

Neuramis filler is an increasingly popular type of filler used by doctors in clinics and beauty institutions. It is classified as a quality filler. But comes with a lower price than most fillers in the market Which is the most popular version to inject to patients is Neuramis Deep 

It can also be used for filling the lip plump. Solve the problem of dark circles And augment the nose into various shapes To adjust the appearance of the face to be more beautiful and bouncy, Neuramis Deep filler lasts 6-12 months if you want the face to maintain a youthful appearance, the skin is firm, moisturized and constantly hydrated.

IV Therapy

Dull skin is a distracting problem that often occurs after the skin is exposed to unlight, various environmental conditions or may be caused by other everyday factors such as smoking, stress which leads to dull skin problems. Uneven skin tone followed This is a big problem of the skin that should not be overlooked. Including just using Skin Care to take care of external skin may not be enough. Must take care from the inside with Vital whitening. Contains 4 strains of natural berry extracts.

Vitamin injection program is a direct injection of vitamins into the blood vessels. The advantage is that the body can use up the vitamins 100% immediately. This product has no harmful substances. It acts like a popular vitamin supplement but injection would be able to give better results.

This pushes vitamins into the skin to brighten the skin from within.

With a variety of vitamins To make your skin look healthy, clear, smooth and white (the results depend on the individual) help to adjust the color of your skin to look even, smooth, soft, moist, pleasant to the touch and can adjust. Skin color to look whiter when done regularly

Lifting Facial Treatment

Lock silk is a new generation of silk, it looks like melted silk, but it is larger than conventional melted silk. Importantly, there are small thorns around the silk thread throughout the thread to help in holding the body and lifting it several times better than the traditional silk Silk cones with intermittent buttons of silk in the making will not hurt much. The doctor has an anesthetic injection before threading and the threading will use less amount of silk than the traditional thread, about 4-8 strands per face. Get to a certain extent Silk will gradually dissolve within 9 months, but the results are still around 1-2 years

唇部&眼部

get rid of upper lip hair with the IPL laser device that helps destroy hair follicle cells, causing the hair to become thinner. Not generating ingrown hairs and preventing the return of new growing hairs.

激光护理

CO2 Laser or Carbon Dioxide Laser It has a very high working resolution, so it can choose to destroy only the tissue that is needed. Without causing damage to the surrounding tissues It does not bleed and does not require stitches and does not cause scarring unlike with a knife surgery. To bleed and damage For surrounding tissues Which may cause scarring

Utilization of CO2 Laser in skin problem surgery That works quite well are as follows

How much will the pain be during the treatment?

• Before the treatment It is necessary to apply the anesthetic before waiting for the anesthetic approximately 30 -45 minutes.

• However, if the area to be treated is large or the torso, palms and feet, an injectable anesthetic may be required.

• During treatment The patient will not feel any pain.

• How many times do you have to do it?

For moles, more than one treatment may be performed because the mole is deeply rooted.If the root is removed at one time, it can lead to scarring. Will come off completely within the first time Treatment

Do I need to recover after the treatment?

• Avoid contact with water around the wound for about 24 hours.

• Antibiotic ointments must be applied until 7 days are complete.

• Do not remove the scab, usually fall off by itself within 7-14 days.

• After the flakes are removed. Will see a pink skin Stay a few days Will be healed

• Should apply sunscreen every day at least SPF 30 or more.

• Avoid the sun for at least 2 weeks.

激光脱毛

Smooth underarms with IPL. It is considered an ideal skin for many people. Hair removal is one way to make the armpits look smooth. Enhances personality And confident One of the effective and safe hair removal innovation.

美塑疗法

Replenish your face, reduce blemishes, dark spots with Meso melasma 2cc for girls who have dull, not bright, blemish, blemishes, dark spots, look unappealing, looking for a good help Meso melasma that will make your face bright and look good. Attractive again, Meso Melasma is injected into the skin called "Mesotherapy" helps to make our skin white, reduce wrinkles and dark spots. Focus on treating dark blemishes, freckles and uneven skin tone. To come back to look bright again

Made Collagen is a combination of natural extracts that consist of vitamins, minerals, enzymes, Placenta-cell therapy and collagen. All these ingredients are processed through homeopathy, whose main principle is “like cures like.” In other words, something that brings on symptoms in a healthy person can treat an illness with similar symptoms. In this manner, substances that are the causes of skin damage are diluted according to the drug formula. Then this diluted solution will be injected through the skin like a vaccine.

Meso Bright treatment effectively brightens your skin while reducing dark spots without irritation.

Fat Bomb is an authentic drug imported from Korea, which helps to break down fat. It acts to break down fat cells through lipolytic process stimulation causing fat cells to break down and expel through the urine. It does not hurt, not swollen and see results within 5 days.

肉毒杆菌

Korean บท็อกซ์, Aestox 50 units, 1 time (the jaw, tail, eyes, forehead, between the eyebrows, the face frame, the neck lift, the nose wing, wrinkles). Aestox:registered: is high purity more than 99.5% through continuous research from the institute. International standards And researched with Siriraj Hospital for more than 5 years to get the best products for Thai people, responding to the jaw reduction, face lift, and natural wrinkles

*The dosage injected is at the doctor's discretion according to the individual's skin condition.

บท็อกซ์ BTXA is wholesome, high quality, compared to บท็อกซ์ from America. Everyone might be wondering what country is BTXA imported from? Is it from Korea? We answer that BTXA the company has imported from Hong Kong. The inventors were Prof. Sugiyama and Dr. Yinchun Wang. They were both inventors of botulinum To.xin with Dr. Scott, owner of the Serica brand. However, this BTXA is very popular in Asia. And there was a wide response from customers. Because that has been released for a long time and then The function of BTXA is to relax the muscles. This causes the muscles to stop working temporarily and will cause the injection area to be smaller. What is special about BTXA? It can last up to 6 months, so you don't have to worry about having to come back and get it over again. Highlights of the BTXA Is in reducing the size of the muscles, especially the jaw, we will be able to see results immediately within 2-3 days or 1 week.

บท็อกซ์ BTXA is wholesome, high quality, compared to บท็อกซ์ from America. Everyone might be wondering what country is BTXA imported from? Is it from Korea? We answer that BTXA the company has imported from Hong Kong. The inventors were Prof. Sugiyama and Dr. Yinchun Wang. They were both inventors of botulinum To.xin with Dr. Scott, owner of the Serica brand. However, this BTXA is very popular in Asia. And there was a wide response from customers. Because that has been released for a long time and then The function of BTXA is to relax the muscles. This causes the muscles to stop working temporarily and will cause the injection area to be smaller. What is special about BTXA? It can last up to 6 months, so you don't have to worry about having to come back and get it over again. Highlights of the BTXA Is in reducing the size of the muscles, especially the jaw, we will be able to see results immediately within 2-3 days or 1 week.

บท็อกซ์ BTXA is wholesome, high quality, compared to บท็อกซ์ from America. Everyone might be wondering what country is BTXA imported from? Is it from Korea? We answer that BTXA the company has imported from Hong Kong. The inventors were Prof. Sugiyama and Dr. Yinchun Wang. They were both inventors of botulinum To.xin with Dr. Scott, owner of the Serica brand. However, this BTXA is very popular in Asia. And there was a wide response from customers. Because that has been released for a long time and then The function of BTXA is to relax the muscles. This causes the muscles to stop working temporarily and will cause the injection area to be smaller. What is special about BTXA? It can last up to 6 months, so you don't have to worry about having to come back and get it over again. Highlights of the BTXA Is in reducing the size of the muscles, especially the jaw, we will be able to see results immediately within 2-3 days or 1 week.

บท็อกซ์ BTXA is wholesome, high quality, compared to บท็อกซ์ from America. Everyone might be wondering what country is BTXA imported from? Is it from Korea? We answer that BTXA the company has imported from Hong Kong. The inventors were Prof. Sugiyama and Dr. Yinchun Wang. They were both inventors of botulinum To.xin with Dr. Scott, owner of the Serica brand. However, this BTXA is very popular in Asia. And there was a wide response from customers. Because that has been released for a long time and then The function of BTXA is to relax the muscles. This causes the muscles to stop working temporarily and will cause the injection area to be smaller. What is special about BTXA? It can last up to 6 months, so you don't have to worry about having to come back and get it over again. Highlights of the BTXA Is in reducing the size of the muscles, especially the jaw, we will be able to see results immediately within 2-3 days or 1 week.

บท็อกซ์ BTXA is wholesome, high quality, compared to บท็อกซ์ from America. Everyone might be wondering what country is BTXA imported from? Is it from Korea? We answer that BTXA the company has imported from Hong Kong. The inventors were Prof. Sugiyama and Dr. Yinchun Wang. They were both inventors of botulinum To.xin with Dr. Scott, owner of the Serica brand. However, this BTXA is very popular in Asia. And there was a wide response from customers. Because that has been released for a long time and then The function of BTXA is to relax the muscles. This causes the muscles to stop working temporarily and will cause the injection area to be smaller. What is special about BTXA? It can last up to 6 months, so you don't have to worry about having to come back and get it over again. Highlights of the BTXA Is in reducing the size of the muscles, especially the jaw, we will be able to see results immediately within 2-3 days or 1 week.

บท็อกซ์ BTXA is wholesome, high quality, compared to บท็อกซ์ from America. Everyone might be wondering what country is BTXA imported from? Is it from Korea? We answer that BTXA the company has imported from Hong Kong. The inventors were Prof. Sugiyama and Dr. Yinchun Wang. They were both inventors of botulinum To.xin with Dr. Scott, owner of the Serica brand. However, this BTXA is very popular in Asia. And there was a wide response from customers. Because that has been released for a long time and then The function of BTXA is to relax the muscles. This causes the muscles to stop working temporarily and will cause the injection area to be smaller. What is special about BTXA? It can last up to 6 months, so you don't have to worry about having to come back and get it over again. Highlights of the BTXA Is in reducing the size of the muscles, especially the jaw, we will be able to see results immediately within 2-3 days or 1 week.

店家排名

4.7


384 评论

环境
清洁度
员工
价值
How to get there

Virgo Clinic
1215 Phahonyothin Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

Mon 12:00 PM - 07:00 PM

Tue 12:00 PM - 07:00 PM

Wed 12:00 PM - 07:00 PM

Thu 12:00 PM - 07:00 PM

Fri 12:00 PM - 07:00 PM

Sat 12:00 PM - 07:00 PM

评价 (访问后客户意见)
5.0 ทำแล้วรู้สึกหน้าใสขึ้นมากเลยค่ะ รอยดำจางลงด้วย คุณหมอและพนักงานอัธยาศัยดีมากเลยค่า
user icon

Aom

ทำแล้วรู้สึกหน้าใสขึ้นมากเลยค่ะ รอยดำจางลงด้วย คุณหมอและพนักงานอัธยาศัยดีมากเลยค่า

+23

verify image 验证评论

已访问 28 Aug 2020

5.0 คุณหมอให้คำแนะนำดีค่ะ พนง.ต้อนรับดี
user icon

Wasitthee

คุณหมอให้คำแนะนำดีค่ะ พนง.ต้อนรับดี

+22

verify image 验证评论

已访问 03 Oct 2020

5.0 ที่นี่บริการดีและ คุณหมอแนะนำดีมากค่ะ คลินิกอยู่ติด bts เลยสะดวกในการเดินทางดีค่ะ
user icon

Nooknik

ที่นี่บริการดีและ คุณหมอแนะนำดีมากค่ะ คลินิกอยู่ติด bts เลยสะดวกในการเดินทางดีค่ะ

+20

verify image 验证评论

已访问 28 Aug 2020

5.0 My second time here, I am impressed with the result
user icon

My second time here, I am impressed with the result.

+19

verify image 验证评论

已访问 10 Dec 2020

5.0 ผ่านมาเห็นรีวิวนี้พวกแกต้องซื้อแล้วแหละ คลินิคดีมากเดินทางสะดวกสุด พี่พนักงาในน่ารัก คุณหมอใจดีเป็นกันเอง ทำครั้งแรกก็เห็นผลเลย พวกรอยดำจางลงมากๆ เดี๋ยวต้องไปซ้ำอีกแน่นอนครับ
user icon

Jemuzu

ผ่านมาเห็นรีวิวนี้พวกแกต้องซื้อแล้วแหละ คลินิคดีมากเดินทางสะดวกสุด พี่พนักงาในน่ารัก คุณหมอใจดีเป็นกันเอง ทำครั้งแรกก็เห็นผลเลย พวกรอยดำจางลงมากๆ เดี๋ยวต้องไปซ้ำอีกแน่นอนครับ

+19

verify image 验证评论

已访问 09 Jan 2021

1.0 ซื้อมา2ใบ ไปทำมา1ครั้ง สถานที่คับแคบ ดูไม่สะอาด แม้นัดแล้ว ไปถึงก็ยังต้องรอนานเป็นชั่วโมง อีก1ใบที่เหลือไม่ไปทำแล้ว ทิ้งดีกว่า เพราะคนที่ตอบไลน์พูดจาแย่ มารยาทแย่มากๆ แย่ที่สุดในทุกร้านใน gowabi นัดยาก คิวแน่นเพราะอยากขายดีลเยอะยังพอเข้าใจได้ หลายร้านเค้าก็คิวแน่น แต่เค้าพูดจาสุภาพ แคร์ลูกค้า พยายามหาทางช่วยเหลือ หาวันลงนัดให้ หรือเสนอทางอื่น นี่คือพูดจาแย่มากเหมือนไปขอทำฟรี บายค่ะ ใครจะซื้อดีลที่นี่คิดดีๆนะคะ เราไปทำมาหลายคลินิกมากใน gowabi ไม่เคยเจอที่ไหนแย่เท่าที่นี่ค่ะ
user icon

ซื้อมา2ใบ ไปทำมา1ครั้ง สถานที่คับแคบ ดูไม่สะอาด แม้นัดแล้ว ไปถึงก็ยังต้องรอนานเป็นชั่วโมง อีก1ใบที่เหลือไม่ไปทำแล้ว ทิ้งดีกว่า เพราะคนที่ตอบไลน์พูดจาแย่ มารยาทแย่มากๆ แย่ที่สุดในทุกร้านใน gowabi นัดยาก คิวแน่นเพราะอยากขายดีลเยอะยังพอเข้าใจได้ หลายร้านเค้าก็คิวแน่น แต่เค้าพูดจาสุภาพ แคร์ลูกค้า พยายามหาทางช่วยเหลือ หาวันลงนัดให้ หรือเสนอทางอื่น นี่คือพูดจาแย่มากเหมือนไปขอทำฟรี บายค่ะ ใครจะซื้อดีลที่นี่คิดดีๆนะคะ เราไปทำมาหลายคลินิกมากใน gowabi ไม่เคยเจอที่ไหนแย่เท่าที่นี่ค่ะ

+16

verify image 验证评论

已访问 27 Oct 2020

5.0 แอบร้อนตอนยิง เพราะมีขนบนผิวหน้าเยอะ ยิงเสร็จหน้าระบม ตึงๆ รอยแดงและรอยดำที่มีจางไปเล็กน้อย ต้องไปซ้ำ
user icon

Manita

แอบร้อนตอนยิง เพราะมีขนบนผิวหน้าเยอะ ยิงเสร็จหน้าระบม ตึงๆ รอยแดงและรอยดำที่มีจางไปเล็กน้อย ต้องไปซ้ำ

+16

verify image 验证评论

已访问 11 Sep 2020

5.0 คลินิคสะอาด พนักงานบริการดี รอนานนิดหน่อย แต่คุณหมอเป็นกันเองมาก ใจดีมากกก ซื้อเลเซอร์หนวดไป คุณหมอก็แถมจุดอื่นให้อีกด้วย
user icon

Manita

คลินิคสะอาด พนักงานบริการดี รอนานนิดหน่อย แต่คุณหมอเป็นกันเองมาก ใจดีมากกก ซื้อเลเซอร์หนวดไป คุณหมอก็แถมจุดอื่นให้อีกด้วย

+13

verify image 验证评论

已访问 11 Sep 2020

5.0 ของเขาดีจริงๆค่ะ ไม่กั้ก ไม่หลอก คุณหมอเน้นจุดที่สำคัญๆให้หลังจากยิงทั่วหน้าเสร็จ ผลคือจางลงอย่างชัดเจนจริงๆ มันคุ้มมากๆ บริการดีมากค่ะ เดินทางง่ายสะดวก คลินิคสะอาดมากค่ะ ใครลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วค่ะ ที่นี่ดีจริงๆ คุณหมอทำเองทุกเคสจริงๆค่ะ
user icon

Nook

ของเขาดีจริงๆค่ะ ไม่กั้ก ไม่หลอก คุณหมอเน้นจุดที่สำคัญๆให้หลังจากยิงทั่วหน้าเสร็จ ผลคือจางลงอย่างชัดเจนจริงๆ มันคุ้มมากๆ บริการดีมากค่ะ เดินทางง่ายสะดวก คลินิคสะอาดมากค่ะ ใครลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วค่ะ ที่นี่ดีจริงๆ คุณหมอทำเองทุกเคสจริงๆค่ะ

+12

verify image 验证评论

已访问

2.0 ตามราคาเลยค่ะ เพื่อเวลาไว้ด้วยสักชั่วโมงนะคะ เรานัด 14.00 แต่ไปคือเวลาเปิดคลินิกค่ะ นัดลูกค้าพร้อมกันประมาณ4-5คน ได้ทำประมาณ14.40 คุณหมอพูดจาดีค่ะ แต่รีบทำ ทำแก้ขัดครั้งเดียวคงได้อยู่คะ 😅ตอนเลเซอร์ไม่มีที่ปิดตา หันหน้าหนีเอาเอง สำหรับคนว่างๆที่มีเวลารอเยอะๆค่ะ 😊
user icon

Mink

ตามราคาเลยค่ะ เพื่อเวลาไว้ด้วยสักชั่วโมงนะคะ เรานัด 14.00 แต่ไปคือเวลาเปิดคลินิกค่ะ นัดลูกค้าพร้อมกันประมาณ4-5คน ได้ทำประมาณ14.40 คุณหมอพูดจาดีค่ะ แต่รีบทำ ทำแก้ขัดครั้งเดียวคงได้อยู่คะ 😅ตอนเลเซอร์ไม่มีที่ปิดตา หันหน้าหนีเอาเอง สำหรับคนว่างๆที่มีเวลารอเยอะๆค่ะ 😊

+11

verify image 验证评论

已访问 30 Sep 2020

People Also Like
1
THE EMPRESSER
197 评论
1
Mendel Clinic
1240 评论