GoWabi线上预订 - VVIP Nail&Lash

VVIP Nail&Lash

VVIP Nail&Lash

43/1469 Soi 11 Rama 2, Bang Mot , Chom Thong , Bangkok 10150

VVIP Nail&Lash 2 VVIP Nail&Lash 2
VVIP Nail&Lash image_picker_4A32C59D-2BFA-409F-B6CA-22B1E1C91E8C-1537-0000013CD0210FDD VVIP Nail&Lash image_picker_4A32C59D-2BFA-409F-B6CA-22B1E1C91E8C-1537-0000013CD0210FDD
VVIP Nail&Lash 1 VVIP Nail&Lash 1
VVIP Nail&Lash 4 VVIP Nail&Lash 4
VVIP Nail&Lash 6 VVIP Nail&Lash 6
VVIP Nail&Lash 5 VVIP Nail&Lash 5
VVIP Nail&Lash 3 VVIP Nail&Lash 3
VVIP Nail&Lash Dolly_eye_2D_Style_%28Unlimited_Strands%29_%2812%29 VVIP Nail&Lash Dolly_eye_2D_Style_%28Unlimited_Strands%29_%2812%29
VVIP Nail&Lash image_picker_AC8B70FB-AB4A-40CF-9DED-79D9BAC93E40-1537-0000013CA6057EEA VVIP Nail&Lash image_picker_AC8B70FB-AB4A-40CF-9DED-79D9BAC93E40-1537-0000013CA6057EEA
VVIP Nail&Lash image_picker_3D34E65A-5D8C-4180-A254-20E2954005F1-1537-0000013CA56EA4A0 VVIP Nail&Lash image_picker_3D34E65A-5D8C-4180-A254-20E2954005F1-1537-0000013CA56EA4A0
VVIP Nail&Lash image_picker_2E383D45-0CEA-4AB3-A595-FF62BD7002AA-1537-0000013CA95E8E14 VVIP Nail&Lash image_picker_2E383D45-0CEA-4AB3-A595-FF62BD7002AA-1537-0000013CA95E8E14
VVIP Nail&Lash image_picker_15FA1B00-A023-4550-9689-375283D2A6DD-1537-0000013CA6358A5D VVIP Nail&Lash image_picker_15FA1B00-A023-4550-9689-375283D2A6DD-1537-0000013CA6358A5D
VVIP Nail&Lash image_picker_100CF874-4D5A-403E-B983-6E9661321589-1537-0000013CA65E5B3A VVIP Nail&Lash image_picker_100CF874-4D5A-403E-B983-6E9661321589-1537-0000013CA65E5B3A
VVIP Nail&Lash image_picker_5B52AE24-97D2-44F7-9B27-08D226290C08-1537-0000013CA64629D1 VVIP Nail&Lash image_picker_5B52AE24-97D2-44F7-9B27-08D226290C08-1537-0000013CA64629D1
VVIP Nail&Lash image_picker_37CD116D-B258-412F-8BB9-184C21D6B95B-1537-0000013CA66633DF VVIP Nail&Lash image_picker_37CD116D-B258-412F-8BB9-184C21D6B95B-1537-0000013CA66633DF
VVIP Nail&Lash image_picker_10AA2D3C-6AF3-4A7F-AFB8-DEAE26569B10-1537-0000013CA69F9494 VVIP Nail&Lash image_picker_10AA2D3C-6AF3-4A7F-AFB8-DEAE26569B10-1537-0000013CA69F9494
VVIP Nail&Lash image_picker_2FAC3106-0EBD-4EF4-B338-89D2918E6A52-1537-0000013CA678FDB2 VVIP Nail&Lash image_picker_2FAC3106-0EBD-4EF4-B338-89D2918E6A52-1537-0000013CA678FDB2
VVIP Nail&Lash image_picker_4A8BB18B-E2EA-4EE4-8FB5-DCA45BE62337-1537-0000013CA650AF8D VVIP Nail&Lash image_picker_4A8BB18B-E2EA-4EE4-8FB5-DCA45BE62337-1537-0000013CA650AF8D
VVIP Nail&Lash image_picker_39E843E6-1A22-49BD-9365-4D90EB45F4A7-1537-0000013CAA3DFADB VVIP Nail&Lash image_picker_39E843E6-1A22-49BD-9365-4D90EB45F4A7-1537-0000013CAA3DFADB
VVIP Nail&Lash image_picker_3EBD8B2F-08AE-47CE-82A4-09D718FF983F-1537-0000013CA72F408E VVIP Nail&Lash image_picker_3EBD8B2F-08AE-47CE-82A4-09D718FF983F-1537-0000013CA72F408E
VVIP Nail&Lash image_picker_670D4DBC-2AC3-4293-AA64-48F4FB6A86B6-1537-0000013CA8C97093 VVIP Nail&Lash image_picker_670D4DBC-2AC3-4293-AA64-48F4FB6A86B6-1537-0000013CA8C97093
VVIP Nail&Lash image_picker_245683E6-98D4-40FE-83FB-5C6FF8BA6840-1537-0000013CA706498E VVIP Nail&Lash image_picker_245683E6-98D4-40FE-83FB-5C6FF8BA6840-1537-0000013CA706498E
VVIP Nail&Lash image_picker_D5DE51CC-E02E-4357-9FAC-DA1A9D2A4697-1537-0000013CA5A566DC VVIP Nail&Lash image_picker_D5DE51CC-E02E-4357-9FAC-DA1A9D2A4697-1537-0000013CA5A566DC
VVIP Nail&Lash image_picker_6AD7A41C-EA9E-4386-8B59-1A2E4DDE532B-1537-0000013CA6CD3C38 VVIP Nail&Lash image_picker_6AD7A41C-EA9E-4386-8B59-1A2E4DDE532B-1537-0000013CA6CD3C38
VVIP Nail&Lash image_picker_EB158D4D-165C-486E-9438-466D70676AA4-1537-0000013CA5ADA470 VVIP Nail&Lash image_picker_EB158D4D-165C-486E-9438-466D70676AA4-1537-0000013CA5ADA470
VVIP Nail&Lash image_picker_9B0D2110-D068-4E19-81E5-124C65451824-1537-0000013CA5B8C6CB VVIP Nail&Lash image_picker_9B0D2110-D068-4E19-81E5-124C65451824-1537-0000013CA5B8C6CB
VVIP Nail&Lash image_picker_647089D9-1A3A-4267-8630-24F5B45BE1F1-1537-0000013CA66D98E2 VVIP Nail&Lash image_picker_647089D9-1A3A-4267-8630-24F5B45BE1F1-1537-0000013CA66D98E2
VVIP Nail&Lash image_picker_8E82AFAB-9373-424A-B6BA-5A0B4B3602E1-1537-0000013CA6FC333B VVIP Nail&Lash image_picker_8E82AFAB-9373-424A-B6BA-5A0B4B3602E1-1537-0000013CA6FC333B
VVIP Nail&Lash image_picker_CBCE3C38-CCEB-477B-A466-D36D6A028CC2-1537-0000013CAA45FE24 VVIP Nail&Lash image_picker_CBCE3C38-CCEB-477B-A466-D36D6A028CC2-1537-0000013CAA45FE24
VVIP Nail&Lash image_picker_97602007-2B5D-4FA7-A9E8-0203D6603115-1537-0000013CA6D769F4 VVIP Nail&Lash image_picker_97602007-2B5D-4FA7-A9E8-0203D6603115-1537-0000013CA6D769F4
VVIP Nail&Lash image_picker_3B3BE861-B5EC-4E20-B757-8230F7FFE999-1537-0000013CA9AD0E27 VVIP Nail&Lash image_picker_3B3BE861-B5EC-4E20-B757-8230F7FFE999-1537-0000013CA9AD0E27
VVIP Nail&Lash image_picker_BDADAFCC-4078-483B-B0CA-4FA005004D31-1537-0000013CA9F36237 VVIP Nail&Lash image_picker_BDADAFCC-4078-483B-B0CA-4FA005004D31-1537-0000013CA9F36237
VVIP Nail&Lash image_picker_4AD42346-3007-4745-AF07-F101F17636B9-1537-0000013CA73D74E5 VVIP Nail&Lash image_picker_4AD42346-3007-4745-AF07-F101F17636B9-1537-0000013CA73D74E5
VVIP Nail&Lash image_picker_7DA7929E-E008-4E5D-A34F-55828DBB0A31-1537-0000013CAACB2EDF VVIP Nail&Lash image_picker_7DA7929E-E008-4E5D-A34F-55828DBB0A31-1537-0000013CAACB2EDF
VVIP Nail&Lash image_picker_D8637142-9AA1-4800-BB4B-7335F93F7590-1537-0000013CA7A6A64C VVIP Nail&Lash image_picker_D8637142-9AA1-4800-BB4B-7335F93F7590-1537-0000013CA7A6A64C
VVIP Nail&Lash image_picker_D2FD89D8-37AE-437C-AD16-8597E95640C3-1537-0000013CA7D9F403 VVIP Nail&Lash image_picker_D2FD89D8-37AE-437C-AD16-8597E95640C3-1537-0000013CA7D9F403
VVIP Nail&Lash image_picker_D7C01C3A-5C8A-491A-BB84-231C52C0836C-1537-0000013CA7677666 VVIP Nail&Lash image_picker_D7C01C3A-5C8A-491A-BB84-231C52C0836C-1537-0000013CA7677666
VVIP Nail&Lash image_picker_3410CE24-34A6-4D67-A1C2-25BDDB23F14A-1537-0000013CA77B0649 VVIP Nail&Lash image_picker_3410CE24-34A6-4D67-A1C2-25BDDB23F14A-1537-0000013CA77B0649
VVIP Nail&Lash image_picker_9512B2C3-66B6-425B-AAAA-888643156738-1537-0000013CA7E6B19E VVIP Nail&Lash image_picker_9512B2C3-66B6-425B-AAAA-888643156738-1537-0000013CA7E6B19E
VVIP Nail&Lash image_picker_1E7E58D7-1C3A-4B93-8F13-C8D6BDFCF112-1537-0000013CAA9584A0 VVIP Nail&Lash image_picker_1E7E58D7-1C3A-4B93-8F13-C8D6BDFCF112-1537-0000013CAA9584A0
VVIP Nail&Lash image_picker_4AC83951-670B-422D-A670-417404FA48E4-1537-0000013CAA6CD73A VVIP Nail&Lash image_picker_4AC83951-670B-422D-A670-417404FA48E4-1537-0000013CAA6CD73A
VVIP Nail&Lash image_picker_0BB3EC1E-798D-4D7D-BEF9-FB21E21668CE-1537-0000013CAAEF565A VVIP Nail&Lash image_picker_0BB3EC1E-798D-4D7D-BEF9-FB21E21668CE-1537-0000013CAAEF565A
VVIP Nail&Lash image_picker_90D29AED-8B97-4271-8FFD-A40F19670DF5-1537-0000013CA8126FB6 VVIP Nail&Lash image_picker_90D29AED-8B97-4271-8FFD-A40F19670DF5-1537-0000013CA8126FB6
VVIP Nail&Lash image_picker_571EC92C-4C9E-473B-BAFD-E070A9B683AC-1537-0000013CAAFB7843 VVIP Nail&Lash image_picker_571EC92C-4C9E-473B-BAFD-E070A9B683AC-1537-0000013CAAFB7843
VVIP Nail&Lash image_picker_3A1038C2-81D8-4C84-9FC5-0BDF147F8BEA-1537-0000013CAAF5C919 VVIP Nail&Lash image_picker_3A1038C2-81D8-4C84-9FC5-0BDF147F8BEA-1537-0000013CAAF5C919
VVIP Nail&Lash image_picker_5608A2C5-44E5-4433-9347-B1055BDFF7D4-1537-0000013CA847F4BA VVIP Nail&Lash image_picker_5608A2C5-44E5-4433-9347-B1055BDFF7D4-1537-0000013CA847F4BA
VVIP Nail&Lash image_picker_57882FBA-8C11-4DEE-95FC-BDEF95D24E7D-1537-0000013CA83DBDA8 VVIP Nail&Lash image_picker_57882FBA-8C11-4DEE-95FC-BDEF95D24E7D-1537-0000013CA83DBDA8
VVIP Nail&Lash image_picker_AC4F666B-AC2F-498B-8086-5B9249911684-1537-0000013CAB61153F VVIP Nail&Lash image_picker_AC4F666B-AC2F-498B-8086-5B9249911684-1537-0000013CAB61153F
VVIP Nail&Lash image_picker_0E1F8194-D1FB-47A7-A3AB-B3A06AF7AECD-1537-0000013CAB2D3984 VVIP Nail&Lash image_picker_0E1F8194-D1FB-47A7-A3AB-B3A06AF7AECD-1537-0000013CAB2D3984
VVIP Nail&Lash image_picker_F4F4523B-CFC1-4996-B670-47170FF58C89-1537-0000013CA896BECD VVIP Nail&Lash image_picker_F4F4523B-CFC1-4996-B670-47170FF58C89-1537-0000013CA896BECD
VVIP Nail&Lash image_picker_286A98C8-74AD-4DA4-89F1-9015DBBF3937-1537-0000013CA8F5506A VVIP Nail&Lash image_picker_286A98C8-74AD-4DA4-89F1-9015DBBF3937-1537-0000013CA8F5506A
VVIP Nail&Lash image_picker_84C6519C-4656-485A-976B-A69F29475648-1537-0000013CAB9F4E42 VVIP Nail&Lash image_picker_84C6519C-4656-485A-976B-A69F29475648-1537-0000013CAB9F4E42
VVIP Nail&Lash image_picker_CA13F0FF-6938-425C-857A-E6EBED1BCFDA-1537-0000013CABE5FA8C VVIP Nail&Lash image_picker_CA13F0FF-6938-425C-857A-E6EBED1BCFDA-1537-0000013CABE5FA8C
VVIP Nail&Lash image_picker_79AE3926-C9F0-4DEA-A39C-EF41E056BB86-1537-0000013CA9508B06 VVIP Nail&Lash image_picker_79AE3926-C9F0-4DEA-A39C-EF41E056BB86-1537-0000013CA9508B06
VVIP Nail&Lash image_picker_AF950FBB-0ABF-423E-8EC1-B81170C23E68-1537-0000013CAF744126 VVIP Nail&Lash image_picker_AF950FBB-0ABF-423E-8EC1-B81170C23E68-1537-0000013CAF744126
VVIP Nail&Lash image_picker_CB1F9F71-0A67-4146-A713-5D61046B08A9-1537-0000013CA925F3C8 VVIP Nail&Lash image_picker_CB1F9F71-0A67-4146-A713-5D61046B08A9-1537-0000013CA925F3C8
VVIP Nail&Lash image_picker_4A7CFE5F-8190-434F-9845-4F8F4D22F229-1537-0000013CAC1D8841 VVIP Nail&Lash image_picker_4A7CFE5F-8190-434F-9845-4F8F4D22F229-1537-0000013CAC1D8841
VVIP Nail&Lash image_picker_6D5C7B43-E1B4-403E-9DDC-4A649078C8FF-1537-0000013CACCCE393 VVIP Nail&Lash image_picker_6D5C7B43-E1B4-403E-9DDC-4A649078C8FF-1537-0000013CACCCE393
VVIP Nail&Lash image_picker_7911D058-78A1-45D7-B5D9-6D8D6CF67EC8-1537-0000013CAD7D2D5D VVIP Nail&Lash image_picker_7911D058-78A1-45D7-B5D9-6D8D6CF67EC8-1537-0000013CAD7D2D5D
VVIP Nail&Lash image_picker_081E25A9-393B-4092-BC5A-156566D422EF-1537-0000013CAE15C5EA VVIP Nail&Lash image_picker_081E25A9-393B-4092-BC5A-156566D422EF-1537-0000013CAE15C5EA
VVIP Nail&Lash image_picker_16C28FF1-E7BB-4DB3-88A8-F2BAC526C44D-1537-0000013CB059837D VVIP Nail&Lash image_picker_16C28FF1-E7BB-4DB3-88A8-F2BAC526C44D-1537-0000013CB059837D
VVIP Nail&Lash image_picker_C678B7A9-6FCD-4B0B-84F7-F3ABC62E04B7-1537-0000013CAEC3894F VVIP Nail&Lash image_picker_C678B7A9-6FCD-4B0B-84F7-F3ABC62E04B7-1537-0000013CAEC3894F
VVIP Nail&Lash image_picker_8BB7030F-32E8-4F5B-80C2-3AB86AAC942B-1537-0000013CB00A03EB VVIP Nail&Lash image_picker_8BB7030F-32E8-4F5B-80C2-3AB86AAC942B-1537-0000013CB00A03EB
VVIP Nail&Lash image_picker_8DF6578C-3697-45F7-8136-A0D83AEDAE1C-1537-0000013CCFE1BBE4 VVIP Nail&Lash image_picker_8DF6578C-3697-45F7-8136-A0D83AEDAE1C-1537-0000013CCFE1BBE4
VVIP Nail&Lash image_picker_1D7E58A3-84D2-46D4-A80F-E6CF64A4BC0C-9564-000001B67CCDB5B0 VVIP Nail&Lash image_picker_1D7E58A3-84D2-46D4-A80F-E6CF64A4BC0C-9564-000001B67CCDB5B0
VVIP Nail&Lash image_picker_345C7E75-C24A-4A9A-ABB0-5A35643EEA5C-9564-000001B67D5A9EF6 VVIP Nail&Lash image_picker_345C7E75-C24A-4A9A-ABB0-5A35643EEA5C-9564-000001B67D5A9EF6
VVIP Nail&Lash image_picker_DB9F9053-E10F-498A-BE35-83BB479B714F-9564-000001B67D206BEC VVIP Nail&Lash image_picker_DB9F9053-E10F-498A-BE35-83BB479B714F-9564-000001B67D206BEC
VVIP Nail&Lash image_picker_96642703-5137-459D-A9DC-DE6AC213E8E8-9564-000001B68E27E938 VVIP Nail&Lash image_picker_96642703-5137-459D-A9DC-DE6AC213E8E8-9564-000001B68E27E938

Kim k ที่จริงใจ ต่อถูกใจมากค่า พี่ที่ต่อขนตาให

- Nink

- Jirapuch

VVIP Nail&Lash Rama 2, a cute nail salon with a minimalist style, beautiful and complete with both manicures and eyelash extensions from professional technicians. VVIP Nail&Lash Rama 2, a complete nail and eyelash salon in the Rama 2 area, Rama 2, easily accessible. VVIP Nail&Lash Rama 2. The shop's atmosphere is very comfortable and the staff are friendly. Ready to take care of you and give advice that's right on point. Professional nail technicians and eyelash extension technicians specialize in nails and eyelash extensions, especially without harm to the skin. VVIP Nail&Lash Rama 2 meets standards. You can definitely trust in VVIP Nail&Lash Rama 2. VVIP Nail&Lash Rama 2 offers nail services and eyelash extensions. Great value! Special promotions and discounts from VVIP Nail&Lash Rama 2 at GoWabi. Read reviews from real users. - Great value promotions - Special price discount - Receive cash back credit after using the service - 0% installment payment for up to 6 months for services with a service fee of more than 3,000 baht. - There are reviews from real, trustworthy users.   Terms & Conditions: • All purchases and treatments cannot be amended. • These vouchers cannot be used with other promotions. • Show your voucher from email or GoWabi app for verification • Appointment has to be booked in advance. The shop contact details will be available in your “GoWabi’s Booking Confirmation email or My Booking page”
更多
精选服务

光疗指甲

Gel foot polish. Variety of choices for you to choose, you can choose unlimited colors. We used a high-quality imported product. 

*This promotion does not include gel removal, nail paint, nail extension and nail accessories.

Cat Eye Color: A new nail trend, nicknamed cat eye nails, is making the rounds on Instagram. The look involves a diagonal line drawn directly through the middle of your nail, and much like actual cat eyes, the lines vary.

Flash Color: In a dark environment, the nail will show a very bright and intensive little sparkle through the light refraction,turn on your phone flash to take a picture and you will see the amazing nail colors.

*This promotion does not include gel removal, nail paint, nail extension and nail accessories.

美甲工具

Nail art gems are flashy, colorful decorations for your fingernails. These decorative stones may be clear like diamonds or come in dozens of different colors, ranging from neon to pastel.

- Sticker

- Rhinestones

睫毛嫁接

Lashes are shorter at the inner corners, then super long across the rest of the lash line, creating full, glamorous lashes.

*This promotion does not include eyelash removal.

This style emphasizes the central part of the eye, using extra curly eyelash extension to make your eyes look cuter, bigger and rounder

*This promotion does not include eyelash removal.

This style emphasizes the natural look and is ideal for subtly enhancing your natural look

*This promotion does not include eyelash removal.

Lashes are shorter at the inner corners, then super long across the rest of the lash line, creating full, glamorous lashes.

*This promotion does not include eyelash removal.

店家评价

5.0


氛围
清洁度
员工
性价比
How to get there

VVIP Nail&Lash
43/1469 Soi 11 Rama 2, Bang Mot , Chom Thong , Bangkok 10150

Mon 06:00 PM - 12:00 AM

Tue 06:00 PM - 12:00 AM

Wed 06:00 PM - 12:00 AM

Thu 06:00 PM - 12:00 AM

Fri 06:00 PM - 12:00 AM

Sat 10:00 AM - 12:00 AM

Sun 10:00 AM - 12:00 AM

评价 (顾客在到访后撰写)
user icon

Nink

Kim k ที่จริงใจ ต่อถูกใจมากค่า พี่ที่ต่อขนตาให้ใส่ใจลูกค้าดีมากต่อเสร็จถามว่าโอเคมั้ยคะเพิ่มตรงไหนมั้ยเอ่ย ทำความสะอาดตาก่อนต่อเริ่ดมาก บอกทุกขั้นตอนว่าจะทำอะไรกับตาบ้าง น้องแมวกับน้องหมาที่ร้านน่ารักมาก ไว้จะไปอีกค่า

verify image 评价已验证

已到访 18 Feb 2024

user icon

Jirapuch

verify image 评价已验证

已到访 01 Jan 2024

user icon

Go Wabi User 发帖 49 天前

ขอบคุณมากนะคะ😍

人们也喜欢

VVIP Nail&Lash

VVIP Nail&Lash focuses on providing top-quality services and offers personalized advice tailored just for you. Our team specializes in customizing 睫毛嫁接 experiences to meet the individual needs of each guest. VVIP Nail&Lash emphasizes service quality, location, and the professionalism of our team.

Is VVIP Nail&Lash Good?

GoWabi has gathered quality establishments that excel in products, services, and locations. Additionally, we have collected reliable reviews from actual customers who have used VVIP Nail&Lash to help you make an informed decision when choosing VVIP Nail&Lash GoWabi carefully selects services at the best promotional prices for you.

If You Are Interested in 睫毛嫁接 services at VVIP Nail&Lash

GoWabi offers discounted 睫毛嫁接, 光疗指甲, PVC services at VVIP Nail&Lash, along with cashback rewards for your next use of GoWabi. You can also choose installment payment for VVIP Nail&Lash services if the value of the service is more than 3,000 Baht. You can be confident that on the GoWabi app, you will receive the best promotional prices on every deal.

How to get to VVIP Nail&Lash ( )

The journey to the shop is easily accessible as the store is located at 43/1469 Soi 11 Rama 2, Bang Mot , Chom Thong , Bangkok 10150. Get ready to receive exceptional service and an extraordinary experience at VVIP Nail&Lash ( ).

根据个人数据保护法B.E. 2562 (2019),GoWabi将持续出于最初目的收集和使用您的个人数据。 查看更多
cartcheck 已成功添加至购物车!