จองออนไลน์กับโกวาบิ - ABHAI Wellness

ABHAI Wellness

Cash, credit card $$$ THB

5 RQ Residence Clubhouse Bldg., The Racquet Club No.9 , 2nd Floor, Sukhumvit 49/9 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

Untitled design  2019 12 06t111745.718 Untitled design  2019 12 06t111745.718
Untitled design  2019 12 06t112610.237 Untitled design  2019 12 06t112610.237
Untitled design  2019 12 06t112503.212 Untitled design  2019 12 06t112503.212
Untitled design  2019 12 06t112046.178 Untitled design  2019 12 06t112046.178
Untitled design  2019 12 06t112533.623 Untitled design  2019 12 06t112533.623
Untitled design  2019 12 06t112743.386 Untitled design  2019 12 06t112743.386

"อภัยเวลเนส" เวลเนสให้บริการดูแลสุขภาพผ่านการนวดรักษา สปา ทรีทเม้นท์ ที่มีการตรวจสมดุลสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยตามแบบฉบับของอภัยภูเบศร โดยใช้สมุนไพรคุณภาพสูงที่คัดเลือกมาอย่างดีจากธรรมชาติ และนำมาผ่านกระบวนการปรุงและสกัดให้เป็นยาตามตำรับยาไทยตามตำราหมอหลวง พร้อมกับการใช้ศาสตร์การรักษาปรับสมดุลเพื่อสุขภาพดีผ่านการนวดและทรีทเม้นท์ผสมผสานการนวดราชสำนักให้คุณได้สัมผัสการดูแลและปรนนิบัติสุขภาพดุจชาววังในอดีต

บริการโดดเด่น
บริการกระชับสัดส่วนด้วยการแรพ
บริการขัดตัว
บริการทรีทเม้นต์บำรุงผิวหน้า
บริการนวดคอ บ่า ไหล่

อาการปวดเมชทอยตามรทางกายไมทใชทสสทงทททควรจะมองขทามอทกตทอไป เพราะอาการปวดเมชทอยทททดศูเหมชอนจะไมทมทอะไร อาจสทงผลตทอการปวดเมชทอยแบบเรชทอรวง รวกษาไมทหาย และสทงผลกระทบตทอสภาพจสตใจและสภาวะทางอารมณยไดทอทกดทวย และการแกทปวญหาดทวยการกสนยา ไมทไดทสทงผลดทตทอรทางกายภายใน เพราะอาจสทงผลตทอการสะสมพสษทททตวบไดทการนวด คอ บทา ไหลท  จจงเปปนการบสาบวดความเจปบปทวยอทกทางเลชอกหนจทง ทททพรทอมชทวยดศูแลคนุณไดททวนททนวดรบกษาคอ บฝา ไหลฝ อาการปวดคอ บทา ไหลท อาจเกสดจากการเกรปงตววของกลทามเนชทอลสาคอ ไปกดหรชอบทบการไหลเวทยนของเสทนประสาทจนทสาใหทเกสดความรศูทสจกรทาวจทจดขจทนไปทททศทรษะไดท  การนวดรวกษาคอ บทา ไหลท จะชทวยผทอนคลายอาการปวดเกรปงของกลทามเนชทอบรสเวณนวทนๆไดทเปปนอยทางดทนวดผฝอนคลายศศรษะ การนวดผทอนคลายศทรษะจะชทวยทสาใหทรศูทสจกผทอนคลาย สมองโลทง ปลอดโปรทงมากยสทงขจทน โดยการนวดจะนวดตวทงแตทตทนคอ ททายทอย จนถจงกลางกระหมทอม วสธทนททจะชทวยกระตนุทนการไหลเวทยนของโลหสตใหททสางานไดทดทยสทงขจทนเมชทออาการปวดเมชทอยมาเยชอนรทางกายจนแมทแตทยากปไมทสามารถบรรเทาไดทอทกตทอไปการนวดบสาบวดอาการปวดคอ บทา ไหลท  จจงเปปนการรวกษาตามแผนแพทยยไทยและเปปนอทกหนจทงทางเลชอกในการดศูแลสนุขภาพทททสรทางผลลวพธยดทๆ ไดทไมทแพทกวน

บริการนวดตัว
บริการนวดน้ำมันอโรม่า
บริการนวดบำบัด

Massage Treatment 90mins 
Stimulate Intestine Massage 30mins
Burn Medicine on Stomach 30mins
(Including Examination for Element Balance)

Vata Oil Massage 60mins
Herbal Steam 30mins
Herbal Hot Compress 30mins
Vata Herbal Mask 60mins
(Including Examination for Element Balance)

Pita Oil Massage 60mins
Herbal Steam 30mins
Herbal Hot Compress 30mins
Pita Herbal Mask 60mins
(Including Examination for Element Balance)

Kapa Oil Massage 60mins
Herbal Steam 30mins
Herbal Compress 30mins
Kapa Herbal Mask 60mins
(Including Examination for Element Balance)

บริการนวดรักษาบำบัด
บริการนวดรีดเส้น
บริการนวดสวีดิช
บริการนวดอโรม่า
บริการนวดเท้า

เททาเปปนอววยวะทททสสาควญตทอรทางกายของเรา ฝทาเททาของมนนุษยยเราเตปมไปดทวยเสทนประสาทมากมายทททเชชทอมโยงไปตามจนุดตทาง ๆ ของรทางกาย เสทนประสาทเหลทานวทนยวงเหมชอนจนุดพวกในรทางกาย เพราะเปปนศศูนยยรวมจนุดสสทนสนุดของปลายเสทนประสาททวทวรทางกายของเรา การนวดฝทาเททา จจงไมทใชทแคทใหทความรศูทสจกผทอนคลายเททานวทน แตทยวงชทวยปรวบสมดนุล บสาบวดรวกษาโรคไดทอทกดทวย ABHAI Foot Reflexology Massage ทรททเมทนทยสสาหรวบการนวดเททาอภวยภศูเวลเนสโดยใชทสมนุนไพรสศูตรเฉพาะชทวยบสาบวดรวกษา เพชทอชทวยดศูแลสนุขภาพฝทาเททาของคนุณดดูแลสสุขภาพ บบาบบดโรค ดดวยศาสตรรของการนวดฝฝาเทดาภาวะเททาเยปนนวทน เกสดจากธาตนุไฟและธาตนุลมไมทสมดนุลกวน ดทวยไมทอาจกระจายธาตนุลมและธาตนุไฟในบรสเวณฝทามาเททาไดทสะดวก เนชทองจากไฟในรทางกายทสางานผสดปกตส ซจทงอาจเกสดจากการกสาเรสบหรชอหยทอนของธาตนุกปไดท ลวกษณะเชทนนททขจทนอยศูทกวบอาการของแตทละบนุคคลอภวยเวลเนสจะเปปนผศูทวสนสจฉวยอาการเหลทานททใหทกวบททาน ดทวยผศูทเชททยวชาญของเรา การนวดฝทาเททา จจงถชอวทาเปปนการดศูแลสนุขภาพและบสาบวดรวกษาโรคไดทอยทางมากมาย การนวดคลจงทททปลายเสทนประสาทนวทนจะชทวยกระตนุทนการไหลเวทยนของโลหสตและนสทาเหลชอง ขวบของเสทยออกจากเซลลย ชทวยปรวบสมดนุลตทาง ๆ ภายในรทางกาย อยทางการนวดกระตนุทนฝทาเททาบรสเวณนสทวหววแมทเททา ยวงชทวยลดอาการปวดตจงทททศทรษะไดท การนวดฝทาเททานททจะไมทรศูทสจกเจปบ เพราะผศูทเชททยวชาญจะใชทของของนสทวกดลงแลทวหมนุนตามเขปมนาฬสกา การนวดฝทาเททายวงชทวยสทงเสรสมใหทสนุขภาพแขปงแรง หทางไกลจากโรคไดทมากมาย ทวทงททองผศูก โรคกระเพาะปวสสาวะ โรคไต ไมเกรน ไซนวส นสทวในถนุงนสทาดท รวมทวทงโรคเครทยดนวดฝฝาเทดาตามแบบอภบยเวลเนสอภวยเวลเนสใชทสมนุนไพรเขทามามทสทวนในการบสาบวดรวกษาโรค ดทวยอนุปกรณยนวดฝทาเททา รวมทวทงยวงมทครทมสมนุนไพรนวดเททาจากขททเหลปก สมนุนไพรไทยทททใหทสรรพคนุณเปปนยาฤทธสยรทอน ชทวยกระตนุทนการไหลเวทยนโลหสต กระจายเลชอดลม ทสาใหทเลชอดลมเดสนไดทสะดวกยสทงขจทน ชทวยบรรเทาอาการบวม ฟกชสทา ลดอาการอวกเสบ เหนปบชาตามฝทาเททาและนสทวเททา และยวงชทวยทสาใหทฝทาเททาอบอนุทนยสทงขจทนนอกจากนททขททเหลปกยวงชทวยใหทหลอดเลชอดขยายตวว จจงทสาใหทเลชอดเดสนทางไปเลททยงตามสทวนตทางๆ ของรทางกายไดทดทขจทน รทางกายจจงเหมชอนไดทรวบพละกสาลวงกลวบคชนมา เมชทอสมนุนไพรขททเหลปกชทวยแทรกซจมตามฝทาเททา แกทอาการตทาง ๆ ดวงทททกลทาวไปแลทว การนวดฝทาเททาแบบอภวยเวลเนสจะชทวยทสาใหทสมนุนไพรขททเหลปกทสางานสมานรวกษาโรคไดทดทยสทงขจทนหากมทอาการปวดเททา ฝทาเททาเยปน อยทาปลทอยใหทอาการเหลทานวทนเกสดขจทนกวบคนุณ เพราะอาจเกสดผลเสทยไดท ใหทอภวยเวลเนสชทวยดศูแลสนุขภาพเททาของคนุณ ดทวยโปรแกรม ABHAI Foot Reflexology Massage ทรททเมทนทยดศูแลสนุขภาพเททาของคนุณทททดททททสนุดจากเรา

บริการบำรุงผิวกาย
บริการสำหรับใบหน้า

Herbal Steam 30mins
Organic Thai Herbal Scrub 60mins
Organic Thai Herbal Mask & Wrap 30mins
Organic Herbal Facial Treatment 60mins

การจัดอันดับสถานที่

5.0


77 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า
How to get there

ABHAI Wellness
5 RQ Residence Clubhouse Bldg., The Racquet Club No.9 , 2nd Floor, Sukhumvit 49/9 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

Mon 09:00 AM - 08:00 PM

Tue 09:00 AM - 08:00 PM

Wed 09:00 AM - 08:00 PM

Thu 09:00 AM - 08:00 PM

Fri 09:00 AM - 08:00 PM

Sat 09:00 AM - 08:00 PM

Sun 09:00 AM - 08:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
user icon

อัจจิมา

Attentive, clean, lovely people all around. I’d love to go back.

ABHAI Signature Oil Massage

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 24 Jan 2020

user icon

Jib

นวดดี บรรยากาศดี สะอาดค่ะ

ABHAI Swedish Massage Relax

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 19 Jan 2020

user icon

Pop Khanit

Excellent place, great service. Staff are very friendly.

ABHAI Foot Reflexology Massage

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 19 Jan 2020

user icon

Pop Khanit

Very hygiene place, love the atmosphere and privacy of the wellness

ABHAI Foot Reflexology Massage

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 19 Jan 2020

user icon

Pnan

สงบ สะอาด ผ่อนคลาย พี่ๆ พนักงานและป้าหมอที่นวดบริการดี

Neck and Shoulder Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 20 Jan 2020

user icon

Artimon

สถานที่สวย พนักงานบริการดี

Back and Shoulder Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 19 Jan 2020

user icon

Artimon

สถานที่ใหม่ตกแต่งสวยงาม บริการดี

ABHAI Signature Oil Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 19 Jan 2020

user icon

Peewara

เยี่ยม นวดหนักๆสบายตรงจุดที่ให้นวด บริการดีเยี่ยม

Neck and Shoulder Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 18 Jan 2020

user icon

Ros Sukon

พนักงานบริการดี นวดดี ออกมาจากร้านแล้ว สบายตัวเบาตัวมากค่ะ แนะนำเลยนะคะ

ABHAI Oriental Calm Relax

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 18 Jan 2020

user icon

Wendy

นวดดีค่ะ บรรยากาศโยรอบดี สะอาดสบายตา พนักงานนวดพูดจาดีค่ะ

ABHAI Signature Thai Massage

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 18 Jan 2020

People Also Like
Untitled design  2019 10 21t140259.831
786 Salon
18 รีวิว
Plain hanol
Hanol Eyelash Salon
153 รีวิว
%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad
Villa Clinic
12 รีวิว
Beyond smile
Beyond Smile Dental Clinic
27 รีวิว
Hello tokyo best seller cover photo
Hello Tokyo Siam 6
35 รีวิว